Ajudes i subvencions

fotovoltaiques

A. Deduccions sobre l’IBI (Impost de Béns Immobles):

La majoria d’Ajuntaments promouen la instal·lació de sistemes fotovoltaics a través d’un descompte del 50% en l’IBI de l’immoble on s’hi hagin instal·lat els panells, durant entre 3 i 5 anys.

Això permet que les instal·lacions residencials tinguin una amortització més ràpida, i que per tant a nivell financer es pugui considerar una bona inversió. Gràcies a aquestes ajudes, cada cop més gent s’anima a posar el seu gra de sorra per fer una bona aportació al medi ambient.

A continuació us relacionem un mapa on podreu consultar si el vostre municipi ofereix aquestes bonificacions: (Mapa Descompte IBIs https://asociacionautoconsumidores.com/ca/ajudes-catalunya/ )

I recordeu, si el vostre municipi no ho bonifica, reclameu-ho als polítics del vostre poble per tal que impulsin mesures com aquesta.

B. Deduccions sobre l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres):

També són molts els Ajuntaments que promouen la instal·lació de sistemes fotovoltaics a través d’un descompte d’entre el 50% i el 95% de l’ICIO. Això permet que la instal·lació no s’encareixi per culpa d’aquest impost, i facilita que els veïns prenguin la decisió d’invertir en fotovoltaica atesa la seva ràpida amortització.

Contacta amb nosaltres o consulta les respectives ordenances municipals si vols saber si el teu Ajuntament ofereix aquesta bonificació.

C. Subvencions per implantació de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Aquesta ajuda deriva del RD 266/2021, i de la convocatòria que ja ha fet pública la CCAA de Catalunya a través de la Resolució ACC/2914/2021 del passat 27 de setembre, per la qual cosa ja es poden tramitar les sol·licituds.

El programa no només subvenciona la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, sinó que també ofereix ajudes per la compra de vehicles elèctrics, ja sigui en modalitat d’Adquisició Directa, de Lísing Financer, o de Lísing Operatiu (Rènting).

La quantia subvencionable va dels 1.000 als 10.000 Euros per actuació, aproximadament, depenent del tipus d’ajuda sol·licitada, de les característiques del sol·licitant, i d’altres aspectes específics socials o ecològics.

Les actuacions subvencionables s’han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d’ajut i el termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de la concessió

D) Deduccions sobre l'IRPF (Impost sobre la Renda de les persones físiques):

Adquisició de vehicles electrònics endollables i de pila de combustible: 

Els contribuents poden dedudir el 15% del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou, quan el vehicle s’adquireixi entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre del 2024.

La base màxima de la deducció serà 20.000 euros i estarà constituïda pel valor d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs inherents a l’adquisició.

Instal·lació d’infraestructures de recàrrega:                           

Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats satisfetes i contractades entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre del 2024, per la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per vehicles elèctrics no afectes una activitat econòmica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals.

E) Deducció a l'IRPF per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable:

Habitatges en els quals es poden realitzar les obres:

Habitatge habitual del contribuent o qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge s’arrendi abans del 31 de desembre de 2024. No obstant això, no dóna dret la part de l’obra que es realitzi en places de pàrquing, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l’habitatge afecta a una activitat econòmica.

Obres que donen dret a deducció:

Aquelles que hagin reduït en almenys un 30 per cent l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. És precís que aquests extrems quedin acreditats mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l’expedit abans de l’inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes. Realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023.

Base de deducció:

Donen dret a la deducció les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 per les obres. Màxim 7.500€.

Període impositiu en el qual s’aplica:

Aquell en el qual s’hagi expedir el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l’1 de gener de 2024.
Percentatge de deducció: 40%

Consulta les deduccions

T'ajudem.

Omple tots els camps: