Ayudas

fotovoltaiques

A. Deduccions sobre l’IBI (Impost de Béns Immobles):

La majoria d’Ajuntaments promouen la instal·lació de sistemes fotovoltaics a través d’un descompte del 50% en l’IBI de l’immoble on s’hi hagin instal·lat els panells, durant entre 3 i 5 anys.

Això permet que les instal·lacions residencials tinguin una amortització més ràpida, i que per tant a nivell financer es pugui considerar una bona inversió. Gràcies a aquestes ajudes, cada cop més gent s’anima a posar el seu gra de sorra per fer una bona aportació al medi ambient.

A continuació us relacionem un mapa on podreu consultar si el vostre municipi ofereix aquestes bonificacions: (Mapa Descompte IBIs https://asociacionautoconsumidores.com/ca/ajudes-catalunya/ )

I recordeu, si el vostre municipi no ho bonifica, reclameu-ho als polítics del vostre poble per tal que impulsin mesures com aquesta.

B. Deduccions sobre l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres):

També són molts els Ajuntaments que promouen la instal·lació de sistemes fotovoltaics a través d’un descompte d’entre el 50% i el 95% de l’ICIO. Això permet que la instal·lació no s’encareixi per culpa d’aquest impost, i facilita que els veïns prenguin la decisió d’invertir en fotovoltaica atesa la seva ràpida amortització.

Contacta amb nosaltres o consulta les respectives ordenances municipals si vols saber si el teu Ajuntament ofereix aquesta bonificació.

B. Subvenciones para la implementación de puntos
de recarga para vehículos eléctricos

Esta ayuda deriva del RD 266/2021, y de la convocatoria que ya ha hecho pública la CCAA de Cataluña a través de la Resolución ACC/2914/2021 del pasado 27 de septiembre, por lo que ya se pueden tramitar las solicitudes.

El programa no sólo subvenciona la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, sino que también ofrece ayudas para la compra de vehículos eléctricos, ya sea en modalidad de Adquisición Directa, de Leasing Financiero, o de Leasing Operativo (Renting).

La cuantía subvencionable va de los 1.000 a los 10.000 Euros por actuación, aproximadamente, dependiendo del tipo de ayuda solicitada, de las características del solicitante, y de otros aspectos específicos sociales o ecológicos.

Las actuaciones subvencionables deben empezar a realizarse después de la presentación de la solicitud de ayuda y el plazo de ejecución de la actuación objeto de subvención es de un máximo de 12 meses a contar desde la notificación de la resolución de la concesión

D) Deduccions sobre l'IRPF (Impost sobre la Renda de les persones físiques):

Adquisició de vehicles electrònics endollables i de pila de combustible: 

Els contribuents poden dedudir el 15% del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou, quan el vehicle s’adquireixi entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre del 2024.

La base màxima de la deducció serà 20.000 euros i estarà constituïda pel valor d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs inherents a l’adquisició.

Instal·lació d’infraestructures de recàrrega:                           

Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats satisfetes i contractades entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre del 2024, per la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per vehicles elèctrics no afectes una activitat econòmica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals.

E) Deducció a l'IRPF per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable:

Habitatges en els quals es poden realitzar les obres:

Habitatge habitual del contribuent o qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge s’arrendi abans del 31 de desembre de 2024. No obstant això, no dóna dret la part de l’obra que es realitzi en places de pàrquing, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l’habitatge afecta a una activitat econòmica.

Obres que donen dret a deducció:

Aquelles que hagin reduït en almenys un 30 per cent l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. És precís que aquests extrems quedin acreditats mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l’expedit abans de l’inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes. Realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023.

Base de deducció:

Donen dret a la deducció les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 per les obres. Màxim 7.500€.

Període impositiu en el qual s’aplica:

Aquell en el qual s’hagi expedir el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l’1 de gener de 2024.
Percentatge de deducció: 40%

Consulta les deduccions

Te ayudamos.

Rellena todos los campos: