Blog

Ajudes per instal·lacions fotovoltaiques: pedregada 30 d’agost

21/10/2022

Comparteix

Aquesta línia de subvencions té com objecte fomentar la descontaminació, neteja, retirada i també cobrir les despeses econòmiques de les retirades ja efectuades de cobertes que continguin amiant (fibrociment) que han estat malmeses a causa de les inclemències meteorològiques esdevingudes en l’episodi de tempestes del dia 30 d’agost de 2022 en els municipis afectats segons l’informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya que estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya: 

https://residus.gencat.cat/web/.content/aux_/comunes/docs/informe_area_afectacio_pedra_20220830.pdf

La finalitat de la subvenció és promoure la retirada de cobertes d’amiant que hagin estat malmeses pels efectes meteorològics i que aquesta retirada s’efectuï o s’hagi efectuat amb les òptimes condicions amb la finalitat última de millora ambiental i de minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública. Complementàriament, la línia d’ajuts té com a finalitat promoure les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en les esmentades cobertes.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 70% de les factures presentades.

Subvenció màxima per potència pic instal·lada: 

– Instal·lacions de fins a 10 kWp: 1.050 €/kWp 

– Instal·lacions de més de 10 kWp fins a 100 kWp: 804 €/kWp 

– Instal·lacions de més de 100 kWp fins a 1.000 kWp: 622 €/kWp

En cas que la teva coberta hagi resultat afectada per la pedregada, contacta amb nosaltres per tal que t’assessorem i t’acompanyem en el procés de sol·licitud de l’esmentada ajuda.

Últims

articles