Blog

Comunitats Energètiques i Agències de l’Energia: el seu paper en la promoció de les energies renovables

15/07/2021

Comparteix

Una Comunitat Energètica és una entitat jurídica formada per socis o membres -que han de ser persones físiques, pimes o autoritats locals-, la finalitat primordial de les quals és proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on opera1. A més, la Comunitat Energètica està completament controlada pels membres que també són els usuaris finals. D’aquesta manera, el consumidor final és partícip de les seves decisions energètiques, presentant un model on els fluxos energètics i econòmics són bidireccionals.

El benefici més evident de les Comunitats Energètiques és l’estalvi econòmic en la factura elèctrica dels consumidors ja que aquests es nodreixen de l’energia renovable produïda en la instal·lació d’autoconsum. A més, diversos consumidors es poden beneficiar d’una única instal·lació fotovoltaica, la qual cosa redueix dràsticament els anys d’amortització, augmentant la rendibilitat de les instal·lacions.2.

Però també tenen altres beneficis com l’augment de la sensibilització mediambiental, fomentant l’ús de recursos energètics a nivell local. D’altra banda, també poden ser una poderosa eina per a erradicar o reduir la pobresa energètica, ja que solen assignar electricitat a baix cost als quals participen. Quan les comunitats tenen els mitjans per a produir la seva pròpia energia, també tenen -per tant- més control sobre els costos3. Finalment, a nivell mediambiental, l’expansió de les Comunitats Energètiques fomentarè  l’úss de les energies renovables, contribuint a la reducció de gasos contaminants.

Les comunitats energètiques a Espanya juguen cada vegada un paper més rellevant i es preveu que en 2030 les comunitats energètiques seran capaces de produïr un terç més d’energia del que es produeix amb l’autoconsum fotovoltaic sobre cobertes i teulades4. A més, les comunitats energètiques podrien cobrir fins al 60% de la demanda elèctrica d’Espanya. L’informe conclou que per a continuar caminant en la direcció d’una transició ecològica que no sols es basi en les energies renovables sinó que promogui una participació ciutadana real, és necessari impulsar l’autoconsum fotovoltaic i promoure la creació de comunitats energètiques.

D’altra banda, les agències de l’energia són organitzacions que actuen com a assessors en polè­tiques energètiques, contribuint a l’aplicació de polè­tiques energètiques sostenibles en col·laboració amb les autoritats públiques, amb les petites i mitjanes empreses, i amb els ciutadans. Aquestes agències treballen a nivell local o regional per a promoure l’eficiència energètica, i les fonts d’energia renovables. El rol de les Agències d’Energia, com la de Barcelona a nivell local, és treballar perquè s’aconsegueixin uns nivells òptims d’utilització i gestió dels recursos energètics locals, i treballar cap al desenvolupament sostenible i l’ús majoritari de les energies renovables. L’informe de la Comissió Europea sobre els resultats de les Agències Europees de l’Energia estableix que, de mitjana, les agències energètiques han contribuït a l’elaboració de més de 5 Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) per cada milió d’habitants, la qual cosa confirma el potencial de les Agències per a crear impactes positius a través del desenvolupament i aplicació dels PAES.5.

Si volem continuar avançant cap a la transició ecològica i construir societats més sostenibles que depenguin més de les energies renovables, la promoció de la creació de comunitats energètiques i les agències de l’energia seran claus en aquest camè­.

Últims

articles